AREalplanlegging

Vi utarbeider reguleringsplaner for både private, firma og kommuner.
Detaljeringsgrad vurderes fra prosjekt til prosjekt, men planlegging av gode adkomstveger med hensyn på stigning og terrenginngrep er særdeles viktig for hvordan det aktuelle området kan utnyttest

I planarbeidet inngår:

Visualisering er blitt en viktig del av arealplanlegging og er derfor noe vi har stort fokus på.

REGULERINGSPLANER
bolig / Hyttefelt / TOMTER

  • Boligfelt
  • Hyttefelt
  • Industriområde

REGULERINSPLANER
veger / TRAFIKKSIKRINGSTILTAK

  • Adkomstveger
  • Parkeringsanlegg
  • Gang- og sykkelveger
  • Kryss og rundkjøringer

Drone

  • Stillbilde
  • Video
  • Georeferert ortofoto

Prosjektreferanser

HYTTe- / Boligfelt

Veg / trafikksikringstiltak

driftsplaner Massetak

Copyright© 2022  Suconsult AS