andre trinn

skisse / mulighetsstudie

Få avklart forskjellig alternativer før det blir startet på en omfattende detaljprosjektering.
Gjelder både reguleringsplanarbeid, bygninger, landsskapstiltak, veganlegg, samt vann- og avløpsanlegg.

Visualisering er blitt en viktig del av prosjektering og er derfor noe vi har stort fokus på.

Tomteutnyttelse

Arkitektur

 • Bebygd areal
 • Adkomstveg
 • Uteområde
 • Parkering
 • Egnet arkitektur for tomten
 • Føringer i reguleringsbestemmelser
 • Tilpasset terrenget

Solstudie

Terrengutforming

 • Iht. sted, dato, tid og omkringliggende omgivelser
 • Solforhold på uteplass etc.
 • Behov for terrenginngrep
 • Behov for murer
 • Føringer i reguleringsbestemmelser
 • Kostnadsbilde